ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)


มีข่าวการอบรมฝึกอาชีพมาประชาสัมพันธ์กันนะครับ
เนื่่องด้วย โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) 
ตอนนี้ยังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเรียนฝึกอาชีพกันอยู่นะครับ 
รับสมัคร บัดนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2555 นี้ครับ
สำหรับคนที่ไปสมัครเรียนไม่ทัน สนใจติดต่อสอบถามหลักสูตรในการเรียนได้เลยครับ รีบไปสมัครกันนะครับ เดี๋ยวเต็มก่อน 
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อสอบถามข้อมูล. 02-4263653
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)  ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 208 ถนนประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กทม.

หลักสูตรที่เปิดให้เรียน
1. หลักสูตร 600 ชั่วโมง วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
- เรียนช่างเครื่องยนต์
- เรียนช่างเครื่องยนต์ชั้นสูง
- เรียนช่างเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์
- เรียนช่างไฟฟ้ากำลัง
- เรียนช่างอิเล็กทรอนิกส์

2. หลักสูตร 402 ชั่วโมง วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
- เรียนช่างเครื่องยนต์เบนซินและไฟฟ้ารถยนต์
- เรียนช่างเครื่องยนต์ดีเซลและช่วงล่างรถยนต์
- เรียนช่างเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์
- เรียนช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
- เรียนคอมพิวเตอร์*
- เรียนช่างเชื่อมโลหะ
- เรียนช่างวิทยุและเครื่องเสียง
- เรียนช่างโทรทัศน์และวิดีโอ
- เรียนช่างเจียระไนพลอย
- เรียนช่างทาตัวเรือนเครื่องประดับ
- เรียนช่างเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
- เรียนช่างเดินสายไฟฟ้าและเครื่องกลไฟฟ้า
- เรียนช่างเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น
- เรียนช่างเสื้อผ้าสตรีชั้นสูง
- เรียนช่างเสริมสวยเบื้องต้น
- เรียนช่างเสริมสวยชั้นสูง
- เรียนช่างตัดผมชาย
- เรียนช่างเสื้อผ้าชาย
- เรียนช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม
- เรียนช่างสร้างแบบเสื้อผ้า
- เรียนช่างออกแบบเสื้อผ้า
- เรียนทำอาหารและโภชนาการ*
- เรียนพิมพ์ดีด*
- เรียนศิลปะประดิษฐ์
- เรียนดนตรีสากล
- เรียนทำเครื่องหอมและของชำร่วย
- เรียนช่างตัดผมชายชั้นสูง
หมายเหตุ วิชาที่มีเครื่องหมาย * เป็นหลักสูตร 201 ช.ม. เปิดสอนเป็น 2 รอบ
เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.

3. หลักสูตร 201 ชั่วโมง วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น.
- เรียนช่างเครื่องยนต์เบนซิน
- เรียนช่างเครื่องยนต์ดีเซล
- ช่างไฟฟ้ารถยนต์
- เรียนช่างเครื่องล่างรถยนต์
- เรียนช่างเครื่องยนต์เบนซิลหัวฉีด
- เรียนช่างจักรยานยนต์
- เรียนช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
- เรียนคอมพิวเตอร์
- เรียนช่างเชื่อมไฟฟ้า
- เรียนช่างเชื่อมแก๊ส
- เรียนช่างวิทยุ
- เรียนช่างเครื่องเสียง
- เรียนช่างโทรทัศน์
- เรียนช่างวีดีโอ
- เรียนช่างเครื่องทาความเย็น
- เรียนช่างเดินสายไฟฟ้า
- เรียนช่างเครื่องกลไฟฟ้า
- เรียนช่างเจียระไนพลอย
- เรียนช่างทาตัวเรือนเครื่องประดับ
- เรียนช่างเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น
- เรียนช่างเสื้อผ้าสตรีชั้นสูง
- เรียนช่างเสื้อผ้าชาย
- เรียนช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม
- เรียนช่างสร้างแบบเสื้อผ้า
- เรียนช่างออกแบบเสื้อผ้า
- เรียนอาหารและโภชนาการ
- เรียนช่างตัดผมชาย
- เรียนช่างเสริมสวย
- เรียนช่างเสริมสวยชั้นสูง
- เรียนพิมพ์ดีด
- เรียนศิลปะประดิษฐ์
- เรียนดนตรีสากล
- เรียนเครื่องหอมและของชำร่วย
- เรียนช่างตัดผมชายชั้นสูง

4. หลักสูตร 48 ชม. วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. สาขาวิชาเช่นเดียวกับภาคปกติ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้ารับการเรียนฝึกอาชีพ
1. ชาย – หญิง อายุ 14 ปีขึ้นไป
2. มีความรู้โดยอ่านออกเขียนได้
3. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีอุปสรรคต่อการเรียน
4. ความประพฤติเรียบร้อย

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการเรียนฝึกอาชีพคอมพิวเตอร์
1. มีคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอาชีพทั่วไป
2. มีความรู้ด้านพิมพ์ดีดได้

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
1. ชาย – หญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป
2. สาเร็จการศึกษาสายสามัญตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3. ผ่านการเรียนรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์มาแล้ว (การใช้โปรแกรม DOS)
4. มีความประพฤติเรียบร้อย
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
ส่วนหลักฐานการสมัคร ก็ตามนี้เลยครับ
1. สาเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน
2. ใบสุทธิ หรือเอกสารแสดงความรู้
3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป
4. เงินค่าสมัคร 5 บาท
- เงินบำรุงการศึกษา 100 บาท (อาชีพทั่วไป)
- เงินบำรุงการศึกษา 500 บาท (คอมพิวเตอร์)
-------------
สำหรับผู้ที่สนใจเรียนฝึกอาชีพต่างๆ  กับทาง โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร อาทร สังขะวัฒนะ กรุณาโทรศัพท์สอบถาม รายละเอียดต่าง ๆ อีกครั้งด้วยนะครับ เพราะอาจมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรและเวลาเรียน บางรายการ เพื่อความเหมาะสม

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอาชีพ 2557

ข่าวอบรมฝึกอาชีพ 2557

ติดตาม ข่าวการอบรมฝึกอาชีพ และไอเดียดีๆในการสร้างอาชีพเสริมกับเราที่นี่ หน่วยงานราชการและเอกชน ฝากข่าวสารการอบรมฝึกอาชีพกับเรา ได้ที่(facebook.com/archeepfree)

ป้ายกำกับ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (1) กรุงเทพมหานคร (1) ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) (1) ข่าวฝึกอาชีพฟรี การชงชาชัก (1) จตุจักร1 (1) จังหวัด (2) จังหวัดขอนแก่น (1) ชลบุรี (1) ชัยพัฒนา (1) ตลาดนัดธนบุรี (1) นครปฐม (1) นนทบุรี (1) บางกอกน้อย (1) ผู้พิการทางสมอง (1) ฝึกอบรมอาชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1) ฝึกอาชีพ (2) ฝึกอาชีพ กทม ตลาดนัดธนบุรี (1) ฝึกอาชีพ ขอนแก่น (1) ฝึกอาชีพ ดอนเมือง (1) ฝึกอาชีพ นครปฐม (1) ฝึกอาชีพ บางกะปิ (1) ฝึกอาชีพ บางพลัด (1) ฝึกอาชีพ ภาคใต้ (1) ฝึกอาชีพ ลำปาง (1) ฝึกอาชีพ ศรีสะเกษ (1) ฝึกอาชีพ สงขลา (1) ฝึกอาชีพ หลักสี่ (1) ฝึกอาชีพ อาคารโกลด์ มาร์เก็ต (1) ฝึกอาชีพ อ่างทอง (1) ฝึกอาชีพ เด็กพิเศษ (1) ฝึกอาชีพครบวงจร (1) ฝึกอาชีพจตุจักร2 (1) ฝึกอาชีพตลาดสุคนธสวัสดิ์ (1) ฝึกอาชีพฟรี สตรีภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (1) ฝึกอาชีพฟรีออนไลน์ (1) ฝึกอาชีพมีนบุรี (1) ฝึกอาชีพระยะสั้น (1) ฝึกอาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี (1) มีนบุรี (1) มูลนิธิพระดาบส (1) วัดธาตุทอง (1) วัดวรจรรยาวาส (1) วิทยาลัยการแรงงาน (1) วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี (1) วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา (1) ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพสตรี (1) ศูนย์ฝึกศูนย์อาชีพมีนบุรี (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ (5) ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม (2) ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ ดอนเมือง (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ บางกะปิ (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ บางพลัด (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ ยานนาวา (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ ลำปาง (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ ศรีสะเกษ (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ สงขลา (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ สวนลุมพินี (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ สะพานสูง (1) ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (1) ศูนย์ฝึกอาชีพครบวงจร (1) ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร (1) ศูนย์ฝึกอาชีพตลาดนัดธนบุรี (1) ศูนย์ฝึกอาชีพตลาดโชคชัย 4 (1) ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร (1) ศูนย์ฝึกอาชีพฟรี (1) ศูนย์ฝึกอาชีพลาดพร้าว (1) ศูนย์ฝึกอาชีพวัดด่าน (1) ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (1) ศูนย์ฝึกอาชีพวัดวรจรรยาวาส (1) ศูนย์ฝึกอาชีพวัดสุทธาวาส (1) ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ (1) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน (2) ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (1) ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง (1) ศูนย์อบรมอาชีพ (1) สวนลุมพินี (1) ส่งเสริมอุตสาหกรรม (1) อบรมภาษา (1) อบรมอาชีพ (3) อบรมอาชีพ ขอนแก่น (1) อบรมอาชีพ บางพลัด (1) อบรมอาชีพ ลาดพร้าว (1) อบรมอาชีพ ลำปาง (1) อบรมอาชีพ วัดด่าน (1) อบรมอาชีพ ศรีะเกษ (1) อบรมอาชีพ สงขลา (1) อบรมอาชีพ หลักสี่ (1) อบรมอาชีพระยะสั้น (1) อบรมเทคโนโลยี (1) อยุธยา (1) อุทยานการอาชีพ (1) เขตจตุจักร (1) เขตสะพานสูง (1) เรียนผ่านอินเตอร์เนต (1) เรียนฝึกอาชีพ กทม (1) เรียนฝึกอาชีพ กทม หลวงพ่อทวีศักดิ์ (1) เรียนฝึกอาชีพ หลวงพ่อทวีศักดิ์ (1) เรียนฝึกอาชีพวัดสุทธาวาส (1) เรียนฝึกอาชีพออนไลน์ (1) โครงการพระดาบส (1) โรงเรียนฝึกอาชีพ (1) โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. (1) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (1) โรงเรียนพระดาบส (1)