ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)


มีข่าวการอบรมฝึกอาชีพมาประชาสัมพันธ์กันนะครับ
เนื่่องด้วย โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) 
ตอนนี้ยังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเรียนฝึกอาชีพกันอยู่นะครับ 
รับสมัคร บัดนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2555 นี้ครับ
สำหรับคนที่ไปสมัครเรียนไม่ทัน สนใจติดต่อสอบถามหลักสูตรในการเรียนได้เลยครับ รีบไปสมัครกันนะครับ เดี๋ยวเต็มก่อน 
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อสอบถามข้อมูล. 02-4263653
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)  ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 208 ถนนประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กทม.

หลักสูตรที่เปิดให้เรียน
1. หลักสูตร 600 ชั่วโมง วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
- เรียนช่างเครื่องยนต์
- เรียนช่างเครื่องยนต์ชั้นสูง
- เรียนช่างเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์
- เรียนช่างไฟฟ้ากำลัง
- เรียนช่างอิเล็กทรอนิกส์

2. หลักสูตร 402 ชั่วโมง วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
- เรียนช่างเครื่องยนต์เบนซินและไฟฟ้ารถยนต์
- เรียนช่างเครื่องยนต์ดีเซลและช่วงล่างรถยนต์
- เรียนช่างเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์
- เรียนช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
- เรียนคอมพิวเตอร์*
- เรียนช่างเชื่อมโลหะ
- เรียนช่างวิทยุและเครื่องเสียง
- เรียนช่างโทรทัศน์และวิดีโอ
- เรียนช่างเจียระไนพลอย
- เรียนช่างทาตัวเรือนเครื่องประดับ
- เรียนช่างเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
- เรียนช่างเดินสายไฟฟ้าและเครื่องกลไฟฟ้า
- เรียนช่างเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น
- เรียนช่างเสื้อผ้าสตรีชั้นสูง
- เรียนช่างเสริมสวยเบื้องต้น
- เรียนช่างเสริมสวยชั้นสูง
- เรียนช่างตัดผมชาย
- เรียนช่างเสื้อผ้าชาย
- เรียนช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม
- เรียนช่างสร้างแบบเสื้อผ้า
- เรียนช่างออกแบบเสื้อผ้า
- เรียนทำอาหารและโภชนาการ*
- เรียนพิมพ์ดีด*
- เรียนศิลปะประดิษฐ์
- เรียนดนตรีสากล
- เรียนทำเครื่องหอมและของชำร่วย
- เรียนช่างตัดผมชายชั้นสูง
หมายเหตุ วิชาที่มีเครื่องหมาย * เป็นหลักสูตร 201 ช.ม. เปิดสอนเป็น 2 รอบ
เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.

3. หลักสูตร 201 ชั่วโมง วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น.
- เรียนช่างเครื่องยนต์เบนซิน
- เรียนช่างเครื่องยนต์ดีเซล
- ช่างไฟฟ้ารถยนต์
- เรียนช่างเครื่องล่างรถยนต์
- เรียนช่างเครื่องยนต์เบนซิลหัวฉีด
- เรียนช่างจักรยานยนต์
- เรียนช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
- เรียนคอมพิวเตอร์
- เรียนช่างเชื่อมไฟฟ้า
- เรียนช่างเชื่อมแก๊ส
- เรียนช่างวิทยุ
- เรียนช่างเครื่องเสียง
- เรียนช่างโทรทัศน์
- เรียนช่างวีดีโอ
- เรียนช่างเครื่องทาความเย็น
- เรียนช่างเดินสายไฟฟ้า
- เรียนช่างเครื่องกลไฟฟ้า
- เรียนช่างเจียระไนพลอย
- เรียนช่างทาตัวเรือนเครื่องประดับ
- เรียนช่างเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น
- เรียนช่างเสื้อผ้าสตรีชั้นสูง
- เรียนช่างเสื้อผ้าชาย
- เรียนช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม
- เรียนช่างสร้างแบบเสื้อผ้า
- เรียนช่างออกแบบเสื้อผ้า
- เรียนอาหารและโภชนาการ
- เรียนช่างตัดผมชาย
- เรียนช่างเสริมสวย
- เรียนช่างเสริมสวยชั้นสูง
- เรียนพิมพ์ดีด
- เรียนศิลปะประดิษฐ์
- เรียนดนตรีสากล
- เรียนเครื่องหอมและของชำร่วย
- เรียนช่างตัดผมชายชั้นสูง

4. หลักสูตร 48 ชม. วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. สาขาวิชาเช่นเดียวกับภาคปกติ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้ารับการเรียนฝึกอาชีพ
1. ชาย – หญิง อายุ 14 ปีขึ้นไป
2. มีความรู้โดยอ่านออกเขียนได้
3. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีอุปสรรคต่อการเรียน
4. ความประพฤติเรียบร้อย

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการเรียนฝึกอาชีพคอมพิวเตอร์
1. มีคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอาชีพทั่วไป
2. มีความรู้ด้านพิมพ์ดีดได้

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
1. ชาย – หญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป
2. สาเร็จการศึกษาสายสามัญตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3. ผ่านการเรียนรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์มาแล้ว (การใช้โปรแกรม DOS)
4. มีความประพฤติเรียบร้อย
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
ส่วนหลักฐานการสมัคร ก็ตามนี้เลยครับ
1. สาเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน
2. ใบสุทธิ หรือเอกสารแสดงความรู้
3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป
4. เงินค่าสมัคร 5 บาท
- เงินบำรุงการศึกษา 100 บาท (อาชีพทั่วไป)
- เงินบำรุงการศึกษา 500 บาท (คอมพิวเตอร์)
-------------
สำหรับผู้ที่สนใจเรียนฝึกอาชีพต่างๆ  กับทาง โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร อาทร สังขะวัฒนะ กรุณาโทรศัพท์สอบถาม รายละเอียดต่าง ๆ อีกครั้งด้วยนะครับ เพราะอาจมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรและเวลาเรียน บางรายการ เพื่อความเหมาะสม

ติดตาม ข่าวการอบรมฝึกอาชีพ และไอเดียดีๆในการสร้างอาชีพเสริมกับเราที่นี่ หน่วยงานราชการและเอกชน ฝากข่าวสารการอบรมฝึกอาชีพกับเรา ได้ที่(facebook.com/archeepfree)

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอาชีพ

กรอก email เพื่อรับข้อมูลก่อนใคร

Delivered by FeedBurner