มาเป็นศิษย์พระดาบส ที่โรงเรียนพระดาบส

โรงเรียนพระดาบส อีกหนึ่งสถานที่เรียนและฝึกอบรมอาชีพที่อยากจะแนะนำให้ไปเรียนกัน หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับ โรงเรียนพระดาสบ โครงการพระดาบส และมูลนิธิพระดาบส แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้จักว่าบทบาทสำคัญมีอะไรบ้าง งั้นวันนี้เรามาทำความรู้จักไปพร้อมๆกันเลยนะครับ

ความเป็นมา
        โครงการพระดาบสเป็นโครงการตามกระแสพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 มีวัตถุ ประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ยังไม่มีอาชีพ และความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง หากแต่มีความยินดีสนใจใฝ่ศึกษาและมีความเพียรอย่างจริงจังให้ได้รับโอกาสฝึกวิชาชีพ และฝึกอบรมคุณธรรมศีลธรรมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เขาเหล่านั้น ออกไปประกอบสัมมาอาชีวะ สร้างตนเอง ช่วยเหลือครอบครัว และ และประเทศชาติ

        เมื่อปี 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน กระแสพระราชดำริให้ดำเนินการทดลองเปิดหลักสูตรวิชาช่างไฟฟ้า วิทยุ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นทุนประเดิมในการดำเนินโครงการและต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิพระดาบสตามกฎหมายเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ . ศ . 2533

แนวคิดในการบริหาร
•  ดำเนินการในรูปแบบของการศึกษานอกระบบ
•  ไม่เป็นเชิงพาณิชย์ แต่เป็นการกุศลอย่างแท้จริง
•  ผู้เข้ารับการอบรม ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ให้ปรนนิบัติครู อาจารย์  เป็นการตอบแทน

หน่วยบริหาร
•  โรงเรียนพระดาบส
•  โครงการลูกพระดาบสจังหวัดสมุทรปราการ
•  สำนักงานมูลนิธิพระดาบส

เริ่มเปิดหลักสูตรวิชาชีพช่างไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน์ เมื่อปี 2519 ต่อมาได้เปิดหลักสูตรวิชาชีพช่างยนต์ (ปี 2521) หลักสูตรวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ปี 2543) หลักสูตรวิชาชีพการเกษตรพอเพียง (ปี 2544) และในปีการศึกษา 2547 เปิดหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพช่างซ่อมบำรุง และหลักสูตรวิชาชีพผู้ดูแลงานบ้าน (หญิง) จนกระทั่งปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพระดาบสแล้ว จำนวน 589 คน

       ในปัจจุบันโรงเรียนพระดาบสเปิดสอนหลักสูตร 1 ปี ใน 6 หลักสูตรประกอบด้วย
•  หลักสูตรวิชาชีพช่างไฟฟ้า
•  หลักสูตรวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ( คอมพิวเตอร์ )
•  หลักสูตรวิชาชีพช่างยนต์
•  หลักสูตรวิชาชีพการเกษตรพอเพียง
•  หลักสูตรวิชาชีพช่างซ่อมบำรุง
•  หลักสูตรวิชาชีพผู้ดูแลงานบ้าน

การจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย

       ดาบสอาสา คือ ครูอาจารย์อาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่โดย เสด็จพระราชกุศลตามโครงการนี้ เป็นผู้มีกุศลเจตนาที่จะถ่าย ทอดความรู้นี้ และประสบการณ์ ต่างๆ เป็นวิทยาทานโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น ต้องเป็นผู้ดำเนินชีวิตในทางที่ชอบเจริญด้วยพรหมวิหารธรรม

       ศิษย์พระดาบส คือ นักเรียนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจและมีความเพียร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงจำกัดเพศ วัย ศาสนา ถิ่นฐานที่อยู่ หรือวุฒิแต่อย่างใด เพียงอ่านออกเขียนได้ก็เพียงพอ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการอบรมสั่งสอนให้พัฒนาจิตใจแก่ศิษย์พระดาบส ได้แก่ การฝึกให้มีสติ ระลึกรู้ในศีลสำรวม ดำเนินชีวิตในทางที่ชอบที่ควร เป็นผู้มีศีลธรรม มีความประพฤติเรียบร้อยเป็นพลเมืองดี ควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาชีพด้วยปัจจุบันสามารถรับศิษย์พระดาบสประมาณ 150 คน ต่อปี

สำหรับผู้ที่สนใจ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  http://phradabos.or.th/
ติดตาม ข่าวการอบรมฝึกอาชีพ และไอเดียดีๆในการสร้างอาชีพเสริมกับเราที่นี่ หน่วยงานราชการและเอกชน ฝากข่าวสารการอบรมฝึกอาชีพกับเรา ได้ที่(facebook.com/archeepfree)

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอาชีพ

กรอก email เพื่อรับข้อมูลก่อนใคร

Delivered by FeedBurner

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม