#อบรมฟรี หลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล ด้านการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยในเบื้องต้น (180 ชม.)


กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดอบรมระยะสั้น หลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล ด้านการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยในเบื้องต้น (180 ชม.)

อบรมฟรี !! ดูแลอาหาร 3 มื้อ ที่พัก

พร้อมรับใบประกาศนียบัตร และโอกาสที่ท่านจะได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย


คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • 1.    ผู้ที่มีสัญชาติไทยผู้ว่างงานหรือประกอบอาชีพอิสระ และเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33
  • 2.    มีอายุระหว่าง 20 -50 ปี ไม่จำกัดเพศ
  • 3.    จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาต้อนต้นหรือเทียบเท่า
  • 4.    ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
  • 5.    มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อร้ายแรง
  • 6.    มีวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะที่เหมาะสมในการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ
  • 7.    สามารถเข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 180 ชั่วโมง


สถานที่ฝึกอบรม 6 จังหวัด ดังนี้

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 60 คน

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จำนวน 40 คน

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จำนวน 60 คน

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี จำนวน 40 คน

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา จำนวน 40 คน

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช จำนวน 60 คน


ระยะเวลาอบรม

อบรมระหว่างวันที่ 5 กันยายน ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2565  เวลา 8.00 – 18.00 น.

สนใจสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 098-955-9892, 084-127-6507, 094-635-4492.


#กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน #กระทรวงแรงงาน 

#อบรมฟรี #หลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล

ติดตาม ข่าวการอบรมฝึกอาชีพ และไอเดียดีๆในการสร้างอาชีพเสริมกับเราที่นี่ หน่วยงานราชการและเอกชน ฝากข่าวสารการอบรมฝึกอาชีพกับเรา ได้ที่(facebook.com/archeepfree)

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอาชีพ

กรอก email เพื่อรับข้อมูลก่อนใคร

Delivered by FeedBurner

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม